आरटीआई अधिनियम

आरटीआई अधिनियम विवरण
आरटीआई पोर्टल https://rtionline.gov.in/
आरटीआई अधिनियम https://rti.gov.in/rti-act.pdf(PDF 1.06 MB)
आरटीआई मैनुअल https://rtionline.gov.in/um_citizen.pdf(PDF 2.37 MB)